ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 2

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (2ο)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: κατασκευή ελαφρών υποστρωμάτων για θερμομόνωση, που παρασκευάζονται με το POLITERM BLU? το οποίο διατίθεται σε σάκους των 420lit, 170lit ή 50lit  και εφαρμόζεται από εξειδικευμένο συνεργείο με την μεθοδολογία επίστρωσης γεμισμάτων δαπέδων: δηλ. είναι κατάλληλο για την εφαρμογή πριν την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου από σκυρόδεμα που υπόκειται σε κυκλοφορία οχημάτων.

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: δάπεδα ισογείου, υπογείου επί φυσικού εδάφους κλπ.

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  10 cm. 
Σε περίπτωση μεγαλύτερου πάχους επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για να αξιολογήσει τη συγκεκριμένη περίπτωση.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:της κατασκευής της θερμομονωτικής στρώσης που προετοιμάζεται με το POLITERM BLU? που παράγεται από την TEKTO. Οι ελαφριοί κόκκοι παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης,  με την ελεγχόμενη πυκνότητα, με κοκκομετρική διαβάθμιση (? 3 / 6 mm POLITERM BLU?, ή ? 2 mm POLITERM BLU FEIN?) και καθώς είναι κατά την φάση παραγωγής τους προ-αναμεμιγμένοι με το χημικό πρόσθετο E.I.A?, προσφέρουν τέλεια ανάμιξη με το νερό και τα συνδετικά συστατικά, αποτρέποντας την απόμιξη των κόκκων και εξασφαλίζοντας την ομοιογενή κατανομή τους στο μίγμα.
Το μίγμα μπορεί να παρασκευαστεί με 300 έως 350 kg/m3 τσιμέντου Πόρτλαντ 32.5R χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε άμμου ή/και άλλων πρόσθετων ουσιών. Επομένως, κάθε κυβικό μέτρο του κονιάματος θα προετοιμαστεί μόνο με 840 lit κόκκων POLITERM BLU?, το τσιμέντο Πόρτλαντ 32.5R στις δόσεις που προαναφέρθηκε και με το σχετικό νερό ενυδάτωσης. 

Έτσι το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασμένο ελαφρύ υπόστρωμα είναι έτοιμο για την στη συνέχεια τοποθέτηση:

a) Υπόστρωμα με επίστρωση στεγάνωσης: στεγανοποιητική μεμβράνη + μη υφαντό γεωύφασμα + βιομηχανικό δάπεδο σκυροδέματος διαστάσεων και κατασκευής σύμφωνης με τις οδηγίες και τις απαιτήσεις για την συγκεκριμένη  χρήση του

b) Υπόστρωμα με επίστρωση στεγάνωσης και/ή φράγμα υδρατμών: στεγανοποιητική μεμβράνη και/ή φράγμα υδρατμών + μη υφαντό γεωύφασμα + βιομηχανικό δάπεδο σκυροδέματος διαστάσεων και κατασκευής σύμφωνης με τις οδηγίες και τις απαιτήσεις για την συγκεκριμένη  χρήση του.
c) Υπόστρωμα χωρίς επίστρωση στεγάνωσης και/ή φράγμα υδρατμών: μη υφαντό γεωύφασμα + βιομηχανικό δάπεδο σκυροδέματος διαστάσεων και κατασκευής σύμφωνης με τις οδηγίες και τις απαιτήσεις για την συγκεκριμένη  χρήση του.
  Σημείωση: ο τύπος, οι μέθοδοι εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά των στεγανοποιητικών μεμβρανών και/ή του φράγματος υδρατμών, πρέπει να προσδιοριστούν και να οριστούν από τον αρμόδιο σχεδιαστή ή τον πελάτη σύμφωνα με τις συγκεκριμένες χρήσεις για τις οποίες προορίζονται.
Το κατ' αυτό τον τρόπο παρασκευασμένο ελαφρύ υπόστρωμα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Δοσολογία τσιμέντου kg/m3 >>>>>>>>>>
300
350
Θερμική αγωγιμότητα λ W/mk
0.080
0.103
Θλιπτική αντοχή N/mm2
1.48
1.69
Καμπτική αντοχή N/mm2
0.60
0.59
Εφελκισμός kPa
127.17
n.a.
Hot-sealed Διάτρηση μεμβράνης N/50 mm.
47
21,28
Cold-sealed Διάτρηση μεμβράνης N/50 mm.
47
13,00
Μέτρο ελαστικότητας N/mm2
489.5
n.a.
Ατμοδιαπερατότητα μ
12.00
21.04
Συρρίκνωση (NBN) mm/m
0.352
0,240
Συμπεριφορά στη φωτιά
A2 - S1, D0
Ακαυστότητα ASTM D 1692-68
Άκαυστο

Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, τσιμεντοσωλήνες, κλπ.., κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται μεPOLITERM BLU? δεν απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδομικό πλέγμα.
Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από μονωτικά υλικά, ασφαλτικά και/ή συνθετικά στεγανωτικά, κεραμικά πατώματα, λινέλαιο, PVC, ξύλινα ή καλυμμένα με επένδυση πατώματα, μεταλλικά φύλλα ή πανέλα κλπ., πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται με POLITERM BLU? απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδομικό πλέγμα (ελάχιστες διαστάσεις: σύρμα ? 3 mm - καρέ 100x100 mm) κατάλληλα αγκυρωμένο και σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:    επισημαίνονται μερικές εκτιμήσεις σχετικά με τη χρήση των υποστρωμάτων που προετοιμάζονται με POLITERM BLU? στην κατασκευή των αυτοκινητοσταθμών (parking) ή/και άλλων τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτρέπεται στα parking η κυκλοφορία οχημάτων που υπερβαίνουν το μικτό βάρος των 3.5 τόνων.
Το υπόστρωμα που παρασκευάστηκε με POLITERM BLU? πυκνότητας 350 kg/m3 τσιμέντου, προσφέρει μηχανική αντοχή σε θλίψη 1.60 N/mm2. Ορίζοντας μια τιμή μηχανικής αντοχής στον ασφαλτοτάπητα όχι χαμηλότερη από το υπόστρωμα που παρασκευάστηκε με POLITERM BLU? και  μη λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του βάρους των 5 cm του ασφαλτοτάπητα, έχουμε τον ακόλουθο υπολογισμό:

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για κάθε όχημα:
 3.500 kg
Επιφάνεια ελαστικού σε επαφή με τον τάπητα (20x10 cm):
 200 cm2
Για 4 ελαστικά η επιφάνεια κατανομής του συνολικό φορτίου:
 800 cm2
Επομένως η αντοχή που προσφέρεται από το υπόστρωμα
που παρασκευάστηκε με POLITERM BLU? 
είναι ίση με 800 cm2 x 1.60 N /mm2 =
 1.280 N (ίσο με 13.056 kg)
Το ανωτέρω αποτέλεσμα είναι σίγουρα υψηλότερο από το μέγιστο φορτίο που εφαρμόζεται με οποιοδήποτε τετράτροχο όχημα.

Όσον αφορά τη συμβατότητα μεταξύ του υποστρώματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU?  και του βιομηχανικού δαπέδου, δεν προβλέπεται καμία δυσκολία εάν η κατασκευή περιλαμβάνει τις διαδικασίες που προτείνονται στις "Προδιαγραφές" παραπάνω.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται με POLITERM BLU? , θα πρέπει να διατηρηθούν οι οποιεσδήποτε υπάρχουσες δομικές ενώσεις (αρμοί) και να επεκταθούν στην επιφάνεια τοποθέτησης.
Πρέπει πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται POLITERM BLU? να καθαριστεί λεπτομερώς η επιφάνεια τοποθέτησης.
Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας τοποθέτησης και πριν εφαρμοστεί η στρώση που παρασκευάζεται μεPOLITERM BLU? , διαβρέχετε την επιφάνεια χωρίς εντούτοις να δημιουργείτε περιοχές με λιμνάζοντα νερά. Μη βρέξετε την επιφάνεια στην περίπτωση τοποθέτησης σε επιφάνειες που αποτελούνται από αδιάβροχες επιστρώσεις, συνθετικές, κεραμικές ή γενικά μη απορροφητικά δάπεδα.
Αποφύγετε παρασκευή και εφαρμογή των στρώσεων που προετοιμάζονται με POLITERM BLU?, όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω από +5°C. Οποιαδήποτε χρήση πρόσθετων ουσιών αντιπαγωτικών είναι συμβατή με τις φυσικοχημικές ιδιότητες POLITERM BLU?.
Ο τεχνίτης πρέπει εντούτοις να αξιολογήσει τις δαπάνες και τα κέρδη από την περίπτωση πρόσθετης χρήσης αντιπαγωτικού.
Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των στρώσεων που προετοιμάζονται με POLITERM BLU? , να ακολουθούνται αυστηρά οι δόσεις και οι μέθοδοι που υποδεικνύονται στα τεχνικά φύλλα, στη συσκευασία των προϊόντων και σε αυτό το εγχειρίδιο. Μόνο τότε μπορεί η TEKTO HELLAS S.A. να εγγυηθεί τα αποτελέσματα και την απόδοση.
Να έρχεστε σε επικοινωνία με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για να αξιολογήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται στα τεχνικά φύλλα και τα εγχειρίδιά μας.