Προϊόντα   > Βελτιωτικά πρόσμικτα αστάρια κονιαμάτων και επιχρισμάτων
πίσω

Penetron Latex

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PENETRON? LATEX, είναι ένα έτοιμο προς χρήση, υδατικής βάσης, συμπολυμερές στυρενίου ? βουταδιενίου, που χρησιμοποιείται κυρίως σαν βελτιωτικό πρόσμικτο τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και σπανιότερα σκυροδέματος. Περιέχει ανιοντικό/μη ιοντικό σύστημα γαλακτωματοποιητή, ενώ δεν περιέχει πρόσμικτα, διαλύτες, πλαστικοποιητές και αμμωνία. Ενισχύει την πρόσφυση, μειώνει την απορροφητικότητα και βελτιώνει γενικά την ποιότητα των κατασκευών, ενώ παρουσιάζει καλή σταθερότητα στους ηλεκτρολύτες.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πρόσμικτο κονιαμάτων και επιχρισμάτων?
Κατασκευές, επισκευές και αναπαλαιώσεις
Επισκευαστικά κονιάματα (και σε λεπτές στρώσεις)
Επιχρίσματα με εξαίρετη πρόσφυση
Κονιάματα δαπέδων με αντοχή στην τριβή
Στρώσεις πρόσφυσης παλαιού ? νέου κονιάματος, επιχρισμάτων ή ακόμα και σκυροδέματος


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Αύξηση εργασιμότητας, υγρής πρόσφυσης και πλαστικότητας κονιαμάτων
Μειώνει τις απαιτήσεις νερού για την ίδια περιεκτικότητα τσιμεντοκονιαμάτων
Βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων, όπως αντοχή σε κάμψη, αντοχή πρόσφυσης και αντίσταση σε τριβή
Βελτίωση χημικών ιδιοτήτων, όπως αντίσταση σε νερό, χημικές ενώσεις και βελτίωση στη συμπεριφορά
συρρίκνωσης/διόγκωσης
Ανθεκτικό σε κύκλους τήξης/πήξης
Καλή αντοχή σε φαινόμενα σαπωνοποίησης, εξασφαλίζοντας καλή σταθερότητα και ανθεκτικότητα σε αλκαλικό
περιβάλλον και κάτω από συνθήκες υψηλής υγρασίας
Δεν παρατηρούνται φαινόμενα διάβρωσης του οπλισμού και προωθεί το σχηματισμό υμένα (φιλμ) σε
θερμοκρασίες άνω των 3 οC. Δεν απαιτούνται πρόσμικτα σχηματισμού υμένα ή πλαστικοποιητές


TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα ανωτέρω αποτελέσματα αποτελούν μέσες τιμές εργαστηριακών μετρήσεων. Στην πραγματικότητα, οι παραπάνω τιμές μπορεί να διαφέρουν, λόγω διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και το πορώδες της επιφάνειας.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ανάμιξη: Το PENETRON? LATEX τοποθετείται και αναμιγνύεται με το νερό ανάμιξης, με τη χρήση μηχανικού αναδευτήρα (δράπανο), πριν την εφαρμογή του στην τσιμεντοκονία. Ενδεικτικά, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας, όπου παρουσιάζονται οι αναλογίες ανάμιξης του PENETRON? LATEX σε νερό ανά εφαρμογή (βλ. Αναλογίες ανάμιιξης).
Χαρακτηριστικά
Αποτελέσματα Δοκιμών
Μέθοδος
Σ
Σύσταση
Υδατικό διάλυμα συμπολυμερούς στυρενίου ? βουταδιενίου
Χρώμα
Γαλακτώδες Λευκό
Πυκνότητα
1,01 Kg/Lt
Περιεχόμενο στερεών
48,5%
ISO 3251
pH
8,0
ISO 976
Ιξώδες
30 mPas
ISO 3219
Ελάχιστη θερμοκρασία σχηματισμού υμένα
< 3 οC
Μέσο μέγεθος σωματιδίων
0,15 μm
Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης
-5 οC
Επιφανειακή τάση
30 mΝ/m
Αντοχή σε εφελκυσμό
6 Ν/mm2
Επιμήκυνση θραύσης
1000%
ΥΓΡΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
PENETRON? LATEX
Έκδοση, Penetron Hellas 13.03.2014

ΤΙΜΗ: € 0

Prospectus Προϊοντος

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr